top of page

תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של זיכרון עוטף wrappingmemory.bezalel.co.il (להלן: "זיכרון עוטף" ו-"האתר" בהתאמה).

 2. השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה ולכן המשתמש מתבקש לקרוא אותם בעיון ובקפידה.

 3. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסת לנשים וגברים כאחד.

 4. כניסה לאתר ו/או שימוש בו משמעותם כי המשתמש מקבל עליו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. המשתמש נותן הסכמתו ומצהיר בזאת כי קרא את התנאים והבין את תוכנם באופן מלא. 

 5. ׳זיכרון עוטף׳ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן תנאי שימוש אלה מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי שיערך יכנס לתוקפו עם פרסומו באתר זה. ׳זיכרון עוטף׳ אינה נושאת באחריות לעדכן את המשתמש והמשתמש אחראי לבדוק ולהתעדכן בכל שינוי כפי שיערך.

 6. תנאי האתר חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

 7. ׳זיכרון עוטף׳ רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, אם זה לצורך ביצוע עדכונים, שדרוגים, תיקונים, התאמות, שיבושים וכדומה. כל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ׳זיכרון עוטף׳.

 8. ׳זיכרון עוטף׳ עושה את המיטב לאפשר את פעילותו התקינה של האתר. יחד עם זאת, השימוש באתר יעשה באחריות הבלעדית של המשתמש. ׳זיכרון עוטף׳ לא תישא על עצמה כל אחריות בגין כל נזק שהוא, גם אם הנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי, שנוצר כתוצאה מכניסה או עשיית שימוש באתר ו/או עקב תקלה כלשהי שתחול במכשירי המשתמש ו/או עקב נזק הנגרם מתוכנות זדוניות כלשהן.

 9. השימוש באתר יעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש ו/או לאפשר כל שימוש למטרה שאינה לצורך אישי ופרטי.

 10. השירותים השונים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם "as is". ׳זיכרון עוטף׳ לא תישא באחריות להתאמת השירותים לצרכי המשתמשים. כמו כן, ׳זיכרון עוטף׳ לא תישא באחריות לנזק שייגרם למשתמש או לצג שלישי, אם זה כתוצאה ישירה או כתוצאה עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנוצר כתוצאה מהורדת יישומי תוכנה ו/או קבצים מן האתר או באמצעותו.

 11. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד כי תכנים אלה יהיו תכנים חוקיים. 

 12. יתכן כי המשתמש ימצא באתר קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקישורים הינה לאפשר למשתמש למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית תכנים אלה אינם מתפרסמים ע"י ׳זיכרון עוטף׳ או מטעמה ו׳זיכרון עוטף׳ אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו בא להעיד על הסכמת 'זיכרון עוטף' לתוכנם ואינו מהווה ערובה לכך שהתכנים מהימנים, מלאים או עדכנים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואין לפרשם כהעדפה או כהמלצה של 'זיכרון עוטף' מכל סוג שהוא. 

 13. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (לרבות שם, שם האתר, סימנים מסחריים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה וכדומה), למעט תכנים הנמסרים לפרסום ע"י המשתמשים באתר, הינן בבעלותה הבלעדית של ׳זיכרון עוטף׳, או של צד שלישי, שהרשה ל׳זיכרון עוטף׳ לעשות בהם שימוש. חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהם, בין אם ע"י המשתמש ובין אם באמצעות צג שלישי בכל דרך שהיא, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש מ'זיכרון עוטף' או מבעלי הזכויות האחרים לפי העניין.

 14. המשתמש מתחייב לשפות את ׳זיכרון עוטף׳, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות שיגרמו עקב הפרת תנאי השימוש. כמו כן מתחייב המשתמש לשפות את אלה הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר. 

 15. ׳זיכרון עוטף׳ שומרת על זכותה לחסום כל משתמש אשר הפר את תנאי השימוש המנויים במסמך זה ו/או את כללי מדיניות הפרטיות ו/או פעל בדרך שיש בה בכדי לפגוע בפעילות ׳זיכרון עוטף׳ ו/או פעל בניגוד לדין.

 16. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבית המשפט המוסמך במחוז שיפוט ירושלים.

 17. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג ׳זיכרון עוטף׳ בכתובת דוא"ל: wrappingmemory@gmail.com.

bottom of page